فرم قرارداد پنل نوین

قرارداد فروش خدمات ارسال و دریافت پيامک

ماده 1. طرفين قـرارداد

اين قرارداد بين خريدار خدمات اقای……………………………… ……………………… كه بعد از اين خريدار خوانده مي‌شود از يك‌ طرف و ارائه كننده خدمات ..................…………................................................…… كه بعد از اين فروشنده ناميده مي‌شود از طرف ديگر، جهت انجام فعاليت‌هاي موضوع قرارداد، براساس شرايط و مقررات مشروح زير منعقد مي‌گردد.

ماده 2. مـوضوع قرارداد

تأمين خدمات پيام ‌كوتاه مربوط به خريدار

ماده 3. مـدت قرارداد

مدت اجراي اين قرارداد از تاريخ ../../.... به مدت يك سال و از آن تاريخ از سوي طرفين لازم‌الاجراء است.

ماده 4. مـبلغ كل قرارداد

1-4- هزينه ثابت: هزينه راه اندازي سامانه به همراه ............... عدد اعتبار ارسال پیامک جمعاً به مبلغ ................ ریال مي‌باشد.

ماده 7. تعهدات فروشنده

  فروشنده براي ارسال پيام‌ها، پنل اختصاصي را در طي مدت قرارداد در اختيار خريدار قرار خواهد داد.

  فروشنده موظف به انتقال SMS از طريق اتصال به SMS-Center شركت ارتباطات سيار مي‌باشد. 

ماده 5. تعهدات خريدار

1-5- مسوؤليت متن و محتواي پيام‌هاي ارسالي در راستاي انجام موضوع قرارداد حاضر، به عهده خريدار است و خريدار فروشنده را از هرگونه ادعا و شكايتي در اين ارتباط مصون و مبري مي‌دارد.

2-5- ارسال پيام منوط به داشتن مجوز از دريافت كنندگان پيام‌ها مي‌باشد كه مسئوليت آن بر عهده خريدار است. بديهي است در صورت شكايت يك نفر از دريافت كنندگان پيام به فروشنده، شركت مخابرات ايران و يا شركت ارتباطات سيار و احراز عدم كسب مجوز از شخص شاكي در جهت ارسال پيام كوتاه، كليه خدمات خريداري شده خريدار بلافاصله قطع و خريدار حق هيچ گونه ادعايي نسبت به خدمات خريداري شده را نخواهد داشت.

3-5- در صورتي كه به علت بروز مشكلات يا شرايط بحراني، فروشنده مجبور به وضع محدوديت‌هايي در زمانبندي انتقال SMSهاي مربوط به خريدار شود،‌ خريدار ضمن پذيرش شرايط بروز‌يافته، موظف به رعايت زمان‌بندي مذكور مي‌باشد.

4-5- خريدار مجاز به ارسال پيام كوتاه بصورت ناشناس نمي‌باشد (پيام ناشناس پيامي است كه گيرنده پيام در زمان دريافت، قادر به شناسايي هويت فرستنده پيام كوتاه نباشد). بديهي است در صورت عدم رعايت موارد فوق‌الذكر، فروشنده بنا به تشخيص خود مجاز به قطع سرويس‌هاي مربوط به خريدار، جبران ضرر و زيان وارده مي‌باشد و خريدار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط مي‌نمايد.

تبصره 7: مسئوليت كليه عواقب ارسال پيام كوتاه ناشناس كه نتيجتاً باعث وارد آمدن خسارت و يا اعمال جريمه از سوي شركت مگفا به فروشنده باشد، متوجه خريدار مي‌باشد و فروشنده از اين بابت مصون و مبري است.

تبصره 8: در صورت صلاحديد فروشنده، خريدار موظف به ارائه تضمين مورد قبول فروشنده بابت انجام تعهدات مندرج در بند فوق‌الذكر مي‌باشد. بديهي است در صورت عدم انجام تعهدات مربوط به خريدار، فروشنده مجاز به اخذ خسارات، ضرر و زيان وارده از محل تضمين مذكور خواهد بود.

2-8-باتوجه به اين كه قرارداد حاضر در چارچوب قرارداد منعقده في‌مابين فروشنده ................................................................... و خريدار خدمات ............................................ منعقد مي‌شود، خريدار ضمن اقرار به پذيرش مفاد و شرايط قرارداد فوق‌الذكر، موظف به رعايت كليه موارد مذكور مي‌باشد.

 3-8-چنانچه قانون براي فرستندگان پيام‌هاي ناخواسته در صورت عدم رضايت گيرندگان جريمه‌هاي پيش‌بيني نمايد، خريدار متعهد به پرداخت جريمه‌ها در صورت نقص قانون مي‌باشد

محتواي پيام ارسالي مي‌بايست با هر يك از اصول پنج‌گانه زير مطابقت داشته باشد.

  با اصول و مباني دين اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت نداشته و در تضاد نباشد

  باعث تشويش اذهان عمومي نگردد

 مخل نظم و آرامش حاكم بر جامعه نباشد

  به اخلاق حسنه حاكم بر جامعه آسيب نرساند

  با سياست‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور مغايرت نداشته باشد

ماده 15. نشاني طرفين قرارداد

جناب اقای/خانم:  .......................................... نام پدر ........................... کد ملی  :.....................................................   

نشاني خريدار: ..................................................................... ..........................................................................                                     

موبایل :  .......................................تلفن: ...................................................... فکس :............................................

آدرس پست الكترونيكي: .....................................................................................................................................

ماده 16. قوانين حاكم بر قرارداد

اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد

 

                                   امضا خریدار                                                                                                                                       امضا فروشنده

                               نام و نام خانوادگی                                                                                                        دفتر خدمات و مشاوره فناوری نوین