سامانه هوشمند سازی مدارس

در روش تکی شما می توانید به یک نفر از مخاطبین خود پیامک ارسال نمائید ولی در روش گروهی به گروه خاصی از مخاطبین که در دفترچه تلفن خود ایجاد کرده اید پیامک ارسال می کنید.